സ്കെയിലുകൾ, മൊഡ്യൂളുകൾ & വെയ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ